පොල් තොග වශයෙන් විකුනනු ලැබේ


Posted on 2017-01-08 16:51:46      Location : Gampaha > GampahaRs. 45/-
පොල් අත්පිට මුදලට ලබා‍ෙදනු ලැබේ. ඔබට අපගේ ස්ථානයෙන් හෝ ඔබට අවශ්ය ස්ථානයට අපට පොල් ලබා දිය හැක. අප බෙහෝම සාදරන මුදලකට පොල් ලබදෙයි. අපට සෑම මාසයකටම/ සතියකටම හෝ කෙටි කාලයට ඔබට උවමන පරිදි ලබා දිය හැක. මුදල් විස්තර දුරකථනයෙන් කතාකර ගත හැක.

Advertiser : Private

Contact - Hiran - 0717788321    

Request More Details...

Report this ad


Copyright © allads.lk 2015