හෙද සිසුවියන් බඳවාගැනේ-මහනුවර


Posted on 2018-03-14 00:12:00      Location : Kandy > KandyPrice Negotiable
පුද්ගලික හෙද විදුහල් ක්ෂේත්‍රයේ පැරණිතම පුද්ගලික හෙද විදුහලක් වන මහනුවර නයිටිංගේල් හෙද විදුහල අභිමානවත් 35 වන වසර සඳහා දැන් හෙද සිසු සිසුවියන් බදවගැනේ............ 1990 අංක 20 දරණ පනත යටතේ වෘත්තීය අධ්‍යාපන පුහුණුව පවත්වාගෙන යාම සදහා තෘතීක හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ (Tertiary and Vocational Education Commission) ලියාපදිංචිය ලබා ඇති අප ආයතනය ජාතික හා වෘත්තීය සුදුසුකම් මට්ටම දක්වා ගමන්කර ඇති අතර සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි වී ඇත. රජයේ හෙද විදුහලේ විදුහල්පති ඇතුළු ආචාර් ආචාර්යය මණ්ඩලය මඟින් න්‍යායික හා ප්‍රායෝගික පුහුණු පාඨමාලාව මෙහෙයවනු ලබයි. පාඨමාලා කාලය මාස 12 පාඨමාලා කාලයෙන් පසුව දෙස් විදෙස් රැකියා වලට යොමු කරණු ලැබෙි. බදවගැනීම් මාර්තු 1 සිට සිදුකෙරේ.ආරම්භය අප්ප්‍රේල් මස. අ.පො.ස (සා.පෙළ) පමණක් හෝ අ.පො.ස (උ.පෙළ) පෙනී සිටි අවු 16 ත් 30 ත් අතර සිසු සිසුවියන්සඳහා ඇතුලත් විය හැකිය. පහත දුරකථන අංක වලට ඇමතුමක් ලබාදෙන්න. එසේත් නැතිනම් ඔබගේ නම, ජා.හැ.අ, හා දිස්ත්‍රික්කය යොමුක කරන්න. පහත සදහන් ලිපිනයට අයදුම්පතක් යොමුකිරීම හෝ පැමිණ විමසීමද කල හැක. 071 730 51 20 077 316 70 03

Advertiser :

Contact - CHANDANI - 0717305120    

Request More Details...

Report this ad


Copyright © allads.lk 2015