පානදුර හිරණ ප්‍රදේශයේ බිම් කොටසක්


Posted on 2018-01-11 19:28:00      Location : Kalutara > Panadura

EXPIREDLand Type : Residential
Land Size : 8.5

EXPIRED

Rs. 1870000/-
පානදුර හිරණ ප්‍රදේශයේ පර්: 8.5 ක අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත. නළ ජල පහසුකම් සහ ඉතාමත් පිරිසිදු ළිං ජල පහසුකම්ද ඇත, විදුලිය පහසුකම් ඇත. ප්‍රධාන පාරට(බස් ගමන් කරන) ආසන්නව පිහිටා ඇත. නිශ්කලංක සාමකාමි පරිසරයකි. පිරිසිදු කාණු පද්ධතියකින් ජලය ගලා යයි. අඩි 20 ක පාරක් ඉඩම දෙපැත්තෙන්ම ඇත.සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන හිරණ නගරයේ පර්චස් එකක් රු. 250000 - 300000 ක් පමණ වන අතර. හදිසි අවශ්‍යතාවයකට පර්. එකක් රු.220000 කට විකිණීමට ඇත. අමතන්න : 0723248500

Advertiser :

Contact - Ariyadasa - 0723248500    

Request More Details...

Report this ad


Copyright © allads.lk 2015