ඕනෑම වර්ගයක උළු - All kinds of Roofing Tiles


Posted on 2018-01-07 20:59:20      Location : Puttalam > DankotuwaRs. 39/-
ඕනෑම වර්ගයක උළු විකිණීමට තිබේ. ඔබගේ නිවසටම ලොරියක් මගීන් ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා දිය හැකිය. දිවයිනේ හොඳම උළු, අඩුම මිලට. ඕනෑම වර්ගයක උළු තොග සහ සිල්ලර වශයෙන් ඔබේ අවශ්‍යයතාවය අනුව ගෙන්වා දිය හැකිය. තැටි උළු - 39 යූරෝ උළු - 69 රෝමන් උළු - 79 මුදුන් උළු - 69 තොග වශයෙන් මිලදී ගැනීමේදී, විශේෂ වට්ටම් සලසා දිය හැකිය. We have any kind of Roofing Tiles you want to buy. We can arrange transportation for you to your door step. Best Roofing Tiles in the Island for the Lowest Price. Any type of Roofing Tiles can be arranged to your door step according to your requirement. Flat Tiles - 39 Euro Tiles - 69 Roman Tiles - 79 Ridge Tiles - 69 When you buy a large stock at once, we can arrange you special discounts for you.

Advertiser :

Contact - Gihan Perera - 0773737703    0773737703

Request More Details...

Report this ad


Copyright © allads.lk 2015