ගම්පොළ - නුවරඑළිය ප්‍රධාන පාරේ පර්:25


Posted on 2017-10-09 15:07:54      Location : Kandy > GampolaLand Type : Commercial
Land Size : 25p

Price Negotiable
ගම්පොළ - නුවරඑළිය ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා, අටබාගේ විමලධර්ම ජාතික පාසල ඉදිරිපිට, සියලු පහසුකම් සහිත ව්‍යාපාරයකට හා පදිංචියට සුදුසු වාණිජ වටිනාකමක් ඇති පර්චස් 25 ඉඩම විකිණීමට 0779099799 / 0782903913

Advertiser :

Contact - Buddhika - 0779099799    0782903913

Request More Details...

Report this ad


Copyright © allads.lk 2015