බීමත්ව රිය පදවන්න එපා! Call for Drivers


Posted on 2017-10-09 14:41:53      Location : Gampaha > GanemullaCondition : Registered
Brand : BMW
Model : 320
Year : 2012
Fuel : Petrol
Transmission : Manual

Rs. 1000/-
බීමත්ව රිය පදවන්න එපා! ඔබේ වාහනය ආරක්ෂාකාරීව ඔබගේ නිවහන වෙත රැගෙන යාමට අපව අමතන්න. පළපුරුදු රියදුරන් සමගින් විශ්වාසවන්ත සේවය. ඉතා සාධාරණ අයකිරීම්. ඔබවත්, ඔබේ වාහනයත්, අන් අයත් ආරක්ෂා කිරීම අපේ අරමුණයි. TP Enterprises 011 597 7775 033 225 1229 072 743 1103 077 514 2106

Advertiser :

Contact - Kapilla Padmakumara - 0727431103    0775142106

Request More Details...

Report this ad


Copyright © allads.lk 2015