දීර්ඝකාලීන භාවිතයට සියළුම වර්ගයේ වාහන අවශ්‍යයි


Posted on 2017-10-06 12:19:40      Location : Gampaha > GanemullaCondition : Registered
Brand : Honda
Model : Fit
Year : 2014
Fuel : Hybrid
Transmission : Auto

Rs. 5000/-
TP Enterprises –Cab services සියළුම වර්ගයේ වාහන, රියදුරු සහිතව හෝ රහිතව අවශ්‍ය කර තිබේ. ඉක්මනින් අමතන්න. ඉතා හොඳ ගෙවීම්. කාර්, වෑන්, Jeep, ට්‍රක් රථ විශේෂයි. ගනේමුල්ල, ගම්පහ, රාගම , කදාන, ජා ඇල, කඩවත , උඩුගම්පොල , අවට වාහන වඩාත් සුදුසුයි. TP Enterprises 011 597 7775 033 225 1229 072 743 1103 077 514 2106

Advertiser :

Contact - Kapilla Padmakumara - 0727431103    0775142106

Request More Details...

Report this ad


Copyright © allads.lk 2015